Δελτίο Ειδικού Φοιτητικού Εισιτηρίου

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φοιτητριών/των των ΑΕΙ χορηγείται δελτίο ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Οι φοιτήτριες/τες πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ δικαιούνται δελτίο ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

β) Οι φοιτήτριες/τες μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ δικαιούνται δελτίο ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

γ) Οι φοιτήτριες/τες-πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίες/οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του Προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘Erasmus’, δικαιούνται δελτίο ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης πάσου από μία/έναν φοιτήτρια/τη του πρώτου κύκλου σπουδών απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username – password) που χορηγούνται στις/στους εγγεγραμμένες/ους φοιτήτριες/τες από το Τμήμα για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που η/ο φοιτήτρια/της δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματος ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος.

Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα, η/ο φοιτήτρια/της πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων της/του. Σε περίπτωση που η/ο φοιτήτρια/της διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματος ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, η/ο φοιτήτρια/της πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα της/του ζητηθούν.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας του πάσου από την/τον φοιτήτρια/τη, η αίτηση επανέκδοσής του θα γίνεται κατόπιν έγκρισης από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Μετά την ως άνω έγκριση, η διαδικασία επαναλαμβάνεται όπως έχει περιγραφεί παραπάνω.

Αναλυτικές οδηγίες, καθώς και σχετικά βίντεο επίδειξης, είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο http://paso.minedu.gov.gr, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ειδικό Γραφείο Αρωγής στο 801-11-31400 (από σταθερό) ή στο 210-77 24 375 (από κινητό), από Δευτέρα ως Παρασκευή, ώρες 09:00 ως και 17:00.