Διδακτορικές Σπουδές στο ΤΔΙΛΙΝ

 

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) με έμφαση στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. Το ΠΔΣ κάνει δεκτούς αποφοίτους Μεταπτυχιακού Διπλώματος και η ελάχιστη διάρκεια του ΠΔΣ είναι έξι (6) εξάμηνα. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στον Κανονισμό Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 2467/19.5.2022 τ. Β’).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Αίτηση Υποψηφιότητας
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών