Εξετάσεις

Οι εξεταστικές περίοδοι στο Πανεπιστήμιο είναι τρεις: Ιανουάριος-Φεβρουάριος, Ιούνιος και Σεπτεμβρίου.

Οι εξετάσεις διαρκούν περίπου τρεις εβδομάδες. Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Η εξεταστική διαδικασία, ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι συνεχής και εξελίσσεται σε όλη τη χρονική διάρκεια του εξαμήνου. Η/Ο υπεύθυνη/ος του μαθήματος προσδιορίζει τον τρόπο ελέγχου της επίδοσης των φοιτητριών/των (που μπορεί να είναι γραπτές ή προφορικές  εξετάσεις ή εργασίες ή συνδυασμός αυτών) και τον τρόπο υπολογισμού του τελικού βαθμού. Τα ακριβή στοιχεία της εξεταστικής διαδικασίας (αριθμός εξετάσεων, συχνότητα, τρόπος ελέγχου και αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητριών/των) προσδιορίζονται από την/τον διδάσκουσα/διδάσκοντα στην αρχή του εξαμήνου και περιγράφονται στο Περίγραμμα του μαθήματος το οποίο έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η εξεταστική διαδικασία για τα υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα προϋποθέτει τη συμμετοχή των φοιτητριών/των στην εξεταστική περίοδο κατά το τέλος του κάθε εξαμήνου με βάση την ορισθείσα ύλη μελέτης. Η βαθμολογία των επιδόσεων των φοιτητριών/των ορίζεται με βάση τη δεκάβαθμη κλίμακα (0 έως 10). Επιτυχής θεωρείται η εξέταση, εάν η/ο φοιτήτρια/της βαθμολογηθεί τουλάχιστον με βαθμό πέντε (5). Οι βαθμοί των μαθημάτων μπορούν να περιλαμβάνουν και δεκαδικά ψηφία, ειδικά όταν προκύπτουν μετά από συνυπολογισμό διαφορετικών στοιχείων της διαδικασίας αξιολόγησης (ενδεικτικά, ο βαθμός μαθήματος να προκύπτει συνδυαστικά από γραπτή εργασία και τελική εξέταση με τη χρήση συντελεστών βαρύτητας).

Το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων καταρτίζεται από τη Γραμματεία και ανακοινώνεται εγκαίρως. Λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικές με τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τόσο των εξεταζόμενων όσο και των εξεταστών και την έκδοση των αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνονται στον Ιδρυματικό Κανονισμό Εξετάσεων.

Η πρόοδος των σπουδών των φοιτητριών/των συνδέεται με τη βαθμολογία των μαθημάτων που ολοκληρώνουν. Η καταχώρηση της βαθμολογίας των φοιτητριών/των πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική Γραμματεία από τις/τους διδάσκουσες/ντες. Το διδακτικό προσωπικό, στο οποίο έχει ανατεθεί η διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΠΣ, καταχωρεί ηλεκτρονικά τη βαθμολογία κάθε μαθήματος, χωρίς την παρέμβαση του Προσωπικού της Γραμματείας. Με την καταχώρηση ενημερώνονται τα αρχεία των φοιτητριών/των και μπορούν και οι ίδιες/οι να πληροφορηθούν την βαθμολογία τους.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα, οι φοιτήτριες/τες δύνανται να επανεξεταστούν κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις υποχρεωτικού μαθήματος στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο, οι φοιτήτριες/τες είναι υποχρεωμένες/οι να το δηλώσουν εκ νέου. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις επιλογής μαθήματος, οι φοιτήτριες/τες μπορούν να επανεγγραφούν στο μάθημα και να το παρακολουθήσουν σε επόμενο εξάμηνο ή να εγγραφούν σε άλλο επιλεγόμενο μάθημα.