Οδηγός Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος καλύπτει στα εισαγωγικά εξάμηνα ένα ευρύ σύνολο μαθημάτων γενικής επιστημονικής υποδομής που παρέχουν στους φοιτητές ένα ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο για την ανάπτυξη στοχευμένων και εξειδικευμένων γνώσεων στα πεδία της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας, της διαχείρισης των λιμένων και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Από το δεύτερο και κυρίως από το τρίτο εξάμηνο και μετά, τα μαθήματα εξειδικεύονται και εστιάζονται αντίστοιχα στην εμβάθυνση των γνωστικών αντικειμένου σπουδών του Τμήματος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αναπτύσσεται σε εικοσιοκτώ (28) υποχρεωτικά μαθήματα και δώδεκα (12) επιλογής μαθήματα που εστιάζουν πρωτίστως σε τρία γνωστικά πεδία:

Υιοθετώντας μια σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση το πρόγραμμα προσφέρει βασικές γνώσεις σε κρίσιμες πτυχές της θαλάσσιας οικονομίας, όπως ενδεικτικά το περιβαλλοντικά θέματα, διαχείριση παράκτιων ζωνών, νέες τεχνολογίες, καινοτομία, διεθνή ιστορία και διεθνείς σχέσεις, ώστε οι απόφοιτοι του τμήματος να είναι ενήμεροι για το σύνολο των παραμέτρων οι οποίες συνδιαμορφώνουν τις λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Η δυναμική δομή και διάρθρωση του Προγράμματος επιτρέπει την ευέλικτη και επικαιροποιημένη προσαρμογή του σε τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες τεχνογνωσίας

Επιπροσθέτως, το Πρόγραμμα Σπουδών καθίσταται ιδιαίτερα ελκυστικό με την παροχή μεγάλου εύρους μαθημάτων επιλογής, εκ των οποίων οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν δώδεκα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Τα μαθήματα αυτά έχουν επιλεγεί με στόχο να καλύπτουν ένα ευρύ, ισορροπημένο και σύγχρονο σύνολο διεπιστημονικών πεδίων, υποστηρικτικών στα αντικείμενα της ναυτιλίας και των λιμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις στις θαλάσσιες μεταφορές και στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να εξειδικευτούν στην κατεύθυνση που επιθυμούν να εστιάσουν ή ακόμα και να επιλέξουν μαθήματα που θα συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών τους με συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία. Η δυναμική δομή και διάρθρωση του Προγράμματος επιτρέπει την ευέλικτη και επικαιροποιημένη προσαρμογή του σε τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες τεχνογνωσίας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η διεπιστημονικότητα και ευελιξία του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος παρέχουν περαιτέρω δυνατότητες διασυνδεσιμότητας με Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που εστιάζουν στα πεδία της ναυτιλίας, των λιμένων, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των θαλασσίων μεταφορών, της γαλάζιας ανάπτυξης και ευρύτερα της διοίκησης επιχειρήσεων.