Πιστοποίηση Ποιότητας Τμήματος

Το νεοσύστατο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Από την αρχή της λειτουργίας του, το Τμήμα είναι προσηλωμένο στους στόχους αφενός της παροχής υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους/τις φοιτητές/τριες του, και αφετέρου της δημιουργίας και καλλιέργειας ενός δυναμικού περιβάλλοντος έρευνας και διδασκαλίας για το προσωπικό του. Ο σταθερός προσανατολισμός στη διαρκή βελτίωση όλων των διαδικασιών οι οποίες συνθέτουν την λειτουργία του Τμήματος, απετέλεσε εξ αρχής στρατηγική επιλογή των μελών της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης αλλά και των νέων μελών ΔΕΠ τα οποία σταδιακά στελεχώνουν το Τμήμα καθώς και του Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος.
Το όραμα του Τμήματος είναι να υπηρετεί τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς του στόχους αλλά και να συμβάλλει στην ‘’γαλάζια” ανάπτυξη της χώρας μας στον κρίσιμο τομέα της Ναυτιλίας και των Λιμένων, με όρους επιστημονικής δεοντολογίας, διαφάνειας και κοινωνικής ευθύνης, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και την διασφάλιση της αειφορίας.
Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου έχει θεσπίσει και εφαρμόζει την πολιτική ποιότητας των ακαδημαϊκών μονάδων του ΕΚΠΑ όπως αυτή ορίζεται στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Το ΕΚΠΑ μέσω του καθορισμού και της θέσπισης της πολιτικής ποιότητας, δεσμεύεται στρατηγικά στην συνεχή επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλει στην επιδίωξη ολόκληρου του Ιδρύματος και των επιμέρους Μονάδων του για διδακτικά και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας ώστε να υποστηριχθεί η πορεία ανάπτυξης της Χώρας.

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

  • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος
  • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Ιδρύματος, των Τμημάτων και άλλων λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας
  • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας
  • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας
  • τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ
  • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών
  • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Ιδρύματος
  • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.