Πρόγραμμα Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙΛΙΝ) αναπτύσσεται ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οπότε και το Τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του, ενώ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προσφέρεται και το τέταρτο έτος σπουδών.

Κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, το ΠΠΣ παρέχει ένα ευρύ σύνολο μαθημάτων γενικής επιστημονικής υποδομής. Δίνεται συνεπώς η δυνατότητα στις/στους φοιτήτριες/τες να διαμορφώσουν ένα ισχυρό θεωρητικό και εφαρμοσμένο υπόβαθρο για την ανάπτυξη στοχευμένων και εξειδικευμένων γνώσεων στα, μεταξύ των άλλων, πεδία της διαχείρισης των λιμένων, της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από το δεύτερο και κυρίως από το τρίτο εξάμηνο και μετά, τα μαθήματα εξειδικεύονται και εμβαθύνουν στα γνωστικά πεδία του Τμήματος.

Το ΠΠΣ υιοθετεί μια ενοποιημένη, διεπιστημονική προσέγγιση και εμπλουτίζει τα γνωστικά αντικείμενα της θαλάσσιας οικονομίας και επιχειρηματικότητας, με την εξέταση σύγχρονων επιστημονικών αντικειμένων όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα περιβαλλοντικά θέματα, η διαχείριση παράκτιων ζωνών, οι νέες τεχνολογίες, η καινοτομία, η παγκόσμια ιστορία και οι διεθνείς σχέσεις, καθώς και το ναυτικό δίκαιο, ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να είναι ενήμεροι για ένα αλληλένδετο σύνολο θεμελιωδών παραμέτρων που συνδιαμορφώνουν τις διεθνείς ναυτιλιακές, λιμενικές, μεταφορικές, εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο διδακτικές περιόδους, το χειμερινό εξάμηνο και το εαρινό εξάμηνο. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα (τέσσερα έτη σπουδών).

Κατεβάστε το Πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών.

Διάρθρωση Υποχρεωτικών Μαθημάτων

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙΛΙΝ) αναπτύσσεται με την ακόλουθη διάρθρωση μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο:

 • 1ο έτος: κατά το 1o (Α’ – χειμερινό) εξάμηνο, η/ο φοιτήτρια/τής οφείλει να παρακολουθήσει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, όπως και κατά το 2o (Β’ – εαρινό) εξάμηνο, πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα. 
 • 2ο έτος: κατά το 3o (Γ’ – χειμερινό) εξάμηνο, η/ο φοιτήτρια/τής οφείλει να παρακολουθήσει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, όπως και κατά το 4o (Δ’ – εαρινό) εξάμηνο, πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα. 
 • 3ο έτος: κατά το 5o (Ε’ – χειμερινό) εξάμηνο, η/ο φοιτήτρια/τής οφείλει να παρακολουθήσει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου, ενώ κατά το 6o (ΣΤ’ – εαρινό) εξάμηνο, δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλογής από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου.
 • 4ο έτος: κατά το 7o (Ζ’ – χειμερινό) εξάμηνο, η/ο φοιτήτρια/τής οφείλει να παρακολουθήσει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλογής, ενώ κατά το 8o (Η’ – εαρινό) εξάμηνο, πέντε (5) μαθήματα επιλογής από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου.

Διάρθρωση Μαθημάτων Επιλογής

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙΛΙΝ) αναπτύσσεται με την ακόλουθη διάρθρωση μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο:

 • 1ο έτος: κατά το 1o (Α’ – χειμερινό) εξάμηνο, η/ο φοιτήτρια/τής οφείλει να παρακολουθήσει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, όπως και κατά το 2o (Β’ – εαρινό) εξάμηνο, πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα. 
 • 2ο έτος: κατά το 3o (Γ’ – χειμερινό) εξάμηνο, η/ο φοιτήτρια/τής οφείλει να παρακολουθήσει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, όπως και κατά το 4o (Δ’ – εαρινό) εξάμηνο, πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα. 
 • 3ο έτος: κατά το 5o (Ε’ – χειμερινό) εξάμηνο, η/ο φοιτήτρια/τής οφείλει να παρακολουθήσει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου, ενώ κατά το 6o (ΣΤ’ – εαρινό) εξάμηνο, δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλογής από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου.
 • 4ο έτος: κατά το 7o (Ζ’ – χειμερινό) εξάμηνο, η/ο φοιτήτρια/τής οφείλει να παρακολουθήσει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλογής, ενώ κατά το 8o (Η’ – εαρινό) εξάμηνο, πέντε (5) μαθήματα επιλογής από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου.

Μαθήματα Ανά Εξάμηνο

1ο (Α’) ΕΞΑΜΗΝΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • αποκτήσουν τις βάσεις για την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κλάδου της ναυτιλίας και των λιμένων ως αυτοτελών οικονομικών οργανισμών
 • κατανοούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των θαλάσσιων μεταφορών συγκριτικά με εναλλακτικές επιλογές μεταφοράς
 • αναπτύξουν ικανότητες συστηματικής ανάλυσης θεμάτων σχετικά με τις ναυτιλιακές και λιμενικές αγορές.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοούν τις κυριότερες βασικές θεωρητικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης, ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται τους όρους της λειτουργίας των αγορών
 • γνωρίζουν και αξιολογούν τα βασικά εννοιολογικά, μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • χρησιμοποιούν τις μαθηματικές μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με επιχειρηματικές αποφάσεις
 • εξετάζουν βασικές πτυχές της μαθηματικής σκέψης ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα επινοώντας τρόπους αντιμετώπισής τους
 • χειρίζονται τα βασικά εννοιολογικά, μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία των οικονομικών μαθηματικών  και με εφαρμογές στο εργαστήριο με χρήση μαθηματικών προγραμμάτων (όπως matlab, e-views κ.α.)
 • κατανοούν τους τρόπους δημιουργίας, επίλυσης και χρήσης ποικίλων χρηματοοικονομικών προβλημάτων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • αποκτήσουν ένα βασικό πλαίσιο γνώσεων στις θεωρητικές και  εμπειρικές διαστάσεις  της σύγχρονη διοικητικής των επιχειρήσεων
 • αναδείξει την επιχειρηματική συσχετιστική ‘οργάνωση – περιβάλλον οργάνωσης’ και τις σημαντικές διαστάσεις, τόσο της οργανωτικής-λειτουργικής διαρθρωτικής, όσο και των διοικητικών λειτουργιών του ‘οργανωτικού–διοικητικού γίγνεσθαι’

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοούν και εξηγούν την έννοια του δικαίου και τις βασικές διακρίσεις του (Ιδιωτικό Δίκαιο-Δημόσιο Δίκαιο)
 • εμβαθύνουν στο βασικό πλαίσιο του Αστικού Δικαίου
 • κατανοήσουν το ειδικότερο νομικό πλαίσιο που αφορά στην οικονομία και τις επιχειρήσεις.

2ο (Β’) ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • γνωρίσουν του βασικούς οικονομικούς νόμους και μηχανισμούς που διέπουν το οικονομικό σύστημα
 • εξοικειωθούν με τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη λειτουργία του καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους
 • χειρίζονται και συνδυάζουν τα βασικά εννοιολογικά, μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία της μακροοικονομικής ανάλυσης
 • κατανοούν τους τρόπους διαμόρφωσης, επίλυσης και χρήσης οικονομικών υποδειγμάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • εμβαθύνουν στις θεμελιώδεις έννοιες και οικονομικές διαστάσεις του κλάδου των μεταφορών
 • εξοικειωθούν με τους τρόπους εφαρμογής της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής στις μεταφορές
 • διερευνούν τη λειτουργία του κάθε μέσου στην αγορά των μεταφορών όσο και τις μεταφορικές υποδομές
 • κατέχουν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για την οικονομική ανάλυση των μεταφορικών συστημάτων
 • εξελίσσουν συστηματικά τις αναλυτικές τους ικανότητες στην κατανόηση εξειδικευμένων θεμάτων του κλάδου
  των μεταφορών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κάνουν χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής για την διευθέτηση και επίτευξη συνεργατικών και επιχειρηματικών αποφάσεων
 • χειρίζονται τα βασικά μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία διαχείρισης και αποθήκευσης πληροφοριών με την χρήση προγραμμάτων
 • κατανοήσουν τον τρόπο κατασκευής, διαχείρισης, οργάνωσης και online παρουσίασης της πληροφορίας με τη χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων (όπως το WordPress κ.α.)
 • διακρίνουν τις βασικές αρχές των δικτύων επικοινωνιών και δεδομένων
 • γνωρίσουν τα βασικά πληροφοριακά συστήματα και τις αντίστοιχες υποστηριζόμενες υπηρεσίες στον κλάδο της ναυτιλίας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοούν και χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία της στατιστικής ανάλυσης
 • κατανοούν και διακρίνουν διαφορετικής μορφής στατιστικά προβλήματα
 • πραγματοποιούν στατιστική ανάλυση οικονομικών επιχειρησιακών και λοιπών δεδομένων
 • κατανοούν τα στατιστικά μοντέλα και τις εξαρτημένες και ανεξάρτητες παραμέτρους τους
 • χρησιμοποιούν σύγχρονα πληροφορικά πακέτα στατιστικής ανάλυσης (όπως SPSS, R κ.α.).

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοήσουν τον ρόλο και τη σημασία της χρηματοοικονομικής λογιστικής για τις επιχειρήσεις
 • εξηγήσουν τον αντικειμενικό σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τα δομικά στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τις σχετικές λογιστικές παραδοχές και αρχές
 • ερμηνεύουν τη λογιστική ορολογία, αναλύουν, ταξινομούν και καταγράφουν τις επιχειρηματικές συναλλαγές σε περιβάλλον χειρόγραφης τήρησης της λογιστικής, με έμφαση στην κατανόηση του λογιστικού κυκλώματος και την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • προσδιορίζουν και συμπληρώνουν τα παραστατικά των εγγραφών, και να καταγράφουν τις πληροφορίες τους στα Ημερολόγια, ενημερώνουν τα Καθολικά και συντάσσουν τα Ισοζύγια.

3ο (Γ’) ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοήσουν το διεθνές νομικό πλαίσιο που καθορίζει την λειτουργία των πλοίων και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον
 • γνωρίσουν τα κύρια νομικά ζητήματα που αφορούν στα πλοία και τις σχετικές συμβάσεις (όπως θέματα κυριότητας, λειτουργίας, πληρωμάτων, ναυλώσεων)
 • εμβαθύνουν στο ευρωπαϊκό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη ναυτιλία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • Κατανοήσουν την συμβολή της Διοικητικής Λογιστικής στην λήψη αποφάσεων.
 • Προσδιορίσουν την πληροφόρηση που χρειάζονται για την λήψη διαφορετικών επιχειρηματικών
  προβλημάτων κατά περίπτωση.
 • Εφαρμόζουν μεθόδους λήψης αποφάσεων με βάση αναλύσεις κόστους-οφέλους.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: 19ος -20ος ΑΙΩΝΑΣ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • περιγράφουν τις βασικές εξελίξεις στο διεθνές σύστημα κατά τη Βιομηχανική Εποχή, από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα (ιμπεριαλισμός, παγκόσμιοι πόλεμοι, Ψυχρός Πόλεμος, αποαποικιοποίηση, ευρωπαϊκή ενοποίηση)
 • εξηγούν την επιρροή των οικονομικών εξελίξεων στο διεθνές σύστημα, ιδίως τον ρόλο τους στη συγκρότηση του δυτικού κόσμου
 • αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την παγκόσμια γεωγραφία, ειδικά στα διεθνή ζητήματα που σχετίζονται με τη θαλάσσια ισχύ και τους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • εισαχθούν στις βασικές έννοιες των οικονομικών διαστάσεων του ναυτιλιακού κλάδου και των κύριων αγορών της ναυτιλίας
 • κατανοούν τις λειτουργίες του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου και μεταφορών, όπου η ναυτιλία κατέχει πρωτεύοντα ρόλο
 • κατανοούν τα στοιχεία του κόστους παραγωγής των ναυτιλιακών υπηρεσιών και των τιμολογιακών πολιτικών τους
 • επεξεργάζονται δεδομένα και αναφορές σχετικά με τις τρέχουσες και προβλεπόμενες εξελίξεις στις ναυτιλιακές αγορές, το διεθνές εμπόριο και τις μεταφορές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λιμενικής βιομηχανίας και του περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργούν, το οποίο διαμορφώνει και το πεδίο ανταγωνισμού.
 • γνωρίσουν βασικές αρχές της λιμενικής διακυβέρνησης και των παραμέτρων που καθορίζουν την οργάνωση ενός λιμένα.
 • αναλύουν τις αρχές οργάνωσης και διοίκησης των λιμενικού συστήματος, με έμφαση στα ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού λιμενικού συστήματος.

4ο (Δ’) ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • εκπαιδευτούν στο βασικό πλαίσιο γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα, με έμφαση σε θέματα οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοούν βασικές έννοιες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • εξηγούν και διεκπεραιώνουν τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και οι λειτουργικές ανάγκες των μεταφορικών συστημάτων
 • γνωρίζουν και προσδιορίζουν  τις έννοιες των διατροπικών και πολυτροπικών αλυσίδων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • αποκτήσουν τις βάσεις για την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της λιμενικής βιομηχανίας
 • εξετάσουν και διακρίνουν τις οικονομικές παραμέτρους που καθορίζουν την οργάνωση ενός λιμένα
 • αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες συστηματικής οικονομικής ανάλυσης σύγχρονων και εξειδικευμένων θεμάτων της λιμενικής βιομηχανίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • αποκτήσουν τις βάσεις για την κατανόηση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • αξιοποιήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις της σύγχρονης διοικητικής των επιχειρήσεων για τις ανάγκες και το ειδικότερο πλαίσιο του ναυτιλιακού κλάδου.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοούν τις κύριες εξελίξεις και πτυχές της νεότερης και σύγχρονης ναυτιλιακής ιστορίας
 • εξηγούν την πορεία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα
 • εκτιμούν την ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ της διεθνούς οικονομίας, του θαλάσσιου εμπορίου και της διαμόρφωσης της διεθνούς πολιτικής, ιδίως σε ένα παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον
 • κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους καίρια ιστορικά φαινόμενα και διεθνείς θεσμοί στην αλληλεπίδρασή τους με το θαλάσσιο εμπόριο και τη διεθνή οικονομία έχουν διαμορφώσει τη νεότερη και σύγχρονη διεθνή πολιτική
 • αξιολογούν κριτικά την αλληλεπίδραση της παγκόσμιας οικονομίας με τη διεθνή πολιτική.

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • εκπαιδευθούν στην αξιοποίηση αναλυτικών και υπολογιστικών μεθόδων
 • χρησιμοποιούν τις μαθηματικές, στατιστικές, οικονομετρικές μεθόδους, για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με επιχειρηματικές αποφάσεις στα πεδία  της ναυτιλίας και των λιμένων
 • εξοπλισθούν με τα απαραίτητα εργαλεία για τον έλεγχο και αξιολόγηση οικονομετρικών υποδειγμάτων και την διενέργεια προβλέψεων στους τομείς της ναυτιλίας και των λιμένων
 • αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές που επιτρέπουν στους αναλυτές οικονομικών θεμάτων να ποσοτικοποιούν και να εκτιμούν με στατιστικές μεθόδους τις οικονομικές σχέσεις που διέπουν την λειτουργία οικονομικών, λιμενικών, ναυτιλιακών μονάδων και αγορών.

5ο (Ε’) ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • εμβαθύνουν περαιτέρω στο γραπτό και προφορικό λόγο στην Αγγλική γλώσσα, σε προχωρημένο επίπεδο, με έμφαση σε θέματα ορολογίας της ναυτιλίας, των λιμένων, των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοούν και αξιολογούν τις ιδιαιτερότητες των ναυτιλιακών αγορών, την ισχυρή διεθνοποίησή τους και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν
 • προσδιορίζουν την προσφορά και την ζήτηση των ναυτιλιακών υπηρεσιών, τους παράγοντες που τις διαμορφώνουν και τις κυκλικές και εποχιακές διακυμάνσεις τους
 • αντιλαμβάνονται και εξηγούν την αναγκαιότητα της ανάλυσης των ναυτιλιακών αγορών που επιτρέπει τον εντοπισμό ευκαιριών αλλά εκθέτει και σε σημαντικούς κινδύνους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.
 • κατανοήσουν την έννοια της αλγοριθμικής σκέψης με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και να μάθουν πως να την αξιοποιούν ενώ αναπτύσσουν ικανότητες και δεξιότητες δομημένου προγραμματισμού

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Σειρά Σεμιναρίων)

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • εμβαθύνουν σε σύγχρονες ερευνητικές μεθοδολογίες, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων, εξειδίκευση μαθηματικών, στατιστικών και οικονομετρικών υποδειγμάτων και εφαρμογή στατιστικών πακέτων software και δυναμικών εφαρμογών πληροφορικής.

ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • γνωρίζουν τις αρχές του λιμενικού σχεδιασμού με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και ανάπτυξη των λιμένων.
 • κατανοούν τον σχεδιασμό και υλοποίηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη  λιμενική βιομηχανία.
 • εκτιμήσουν τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των επιμέρους ναυτιλιακών αγορών.
 • αντιλαμβάνονται τον ρόλο της τεχνολογίας στο λιμενικό σχεδιασμό.
 • κατανοήσουν τις πολύπλοκες εμπορικές και επιχειρησιακές διαστάσεις της λιμενικής πολιτικής (α) σε μικροοικονομικό επίπεδο (λιμένας) (β) σε εθνικό επίπεδο (εθνική λιμενική πολιτική) και (γ) σε υπερεθνικό επίπεδο (με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και λειτουργία του μάρκετινγκ στη σύγχρονη επιχείρηση με έμφαση στη ναυτιλία
 • γνωρίσουν τις τεχνικές και τα εργαλεία προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών της ναυτιλιακής και λιμενικής επιχείρησης.
 • αναγνωρίσουν την σημασία της διάδρασης και της επικοινωνίας της ναυτιλιακής επιχείρησης με την αγορά.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • εξειδικεύσουν τις γνώσεις της χρηματοοικονομικής λογιστικής στο πεδίο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • αντιληφθούν τις λογιστικές ιδιαιτερότητες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων οι οποίες προκύπτουν είτε από τις κανονιστικές λογιστικές διατάξεις ή από την φύση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • εμβαθύνουν στις σχετικές λογιστικές έννοιες (έσοδα ναυλώσεων, χρονοναυλώσεις, φορτωτικές, ναύλους οχημάτων και εμπορευμάτων, έσοδα και έξοδα από ειδικούς όρους ναυλοσυμφώνων, κόστος εκμετάλλευσης πλοίου, έξοδα ταξιδιού κλπ.).
 • κατανοήσουν τις διαφορετικές νομικές μορφές των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και τον τρόπο φορολόγησης τους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοούν και να αξιοποιούν τις αρχές, μεθόδους και τεχνικές της χρηματοοικονομικής διοίκησης, ως προς τις επενδυτικές, χρηματοδοτικές και λειτουργικές διοικητικές αποφάσεις
 • αναλύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με συστήματα αριθμοδεικτών, με έμφαση στην αξιολόγηση πηγών και χρήσεων κεφαλαίων, υπολογισμό μετοχικού κεφαλαίου, προγραμματισμό  ταμειακών χρηματοροών, πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών, εκτίμηση επιπέδου ρευστότητας και μόχλευσης της επιχείρησης
 • υπολογίζουν τη χρονική αξία του χρήματος, αξιολογούν και επιλέγουν επενδυτικά σχέδια, σχεδιάζουν την άντληση κεφαλαίων, κατανοούν βασικές πολιτικές διανομής κερδών, προσδιορίζουν κρίσιμους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και εκτιμούν τη χρηματοοικονομική απόδοση και τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης
 • αποκτούν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και εργαλεία για τη οργάνωση του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων (business plans).

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοήσουν το θαλάσσιο (ωκεάνιο) περιβάλλον από φυσική, χημική, βιολογική, γεωλογική και επιχειρησιακή άποψη
 • αναγνωρίσουν και προσδιορίσουν  τις ιδιαιτερότητες και τον κρίσιμο ρόλο των ωκεάνιων συστημάτων.

6ο (ΣΤ’) ΕΞΑΜΗΝΟ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοούν τις βάσεις δεδομένων ως βασικό εργαλείο στο χώρο της πληροφορικής, με εφαρμογή σε ευρύ φάσμα επιχειρηματικών πεδίων
 • κατακτήσουν βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων και των κανόνων σχεδίασής τους
 • μελετούν και αναπτύσσουν συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ανοικτού λογισμικού (διερευνώντας τη λειτουργία τους σε εργαστηριακές ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων)
 • ασκηθούν πρακτικά, υλοποιήσουν και οργανώσουν βασικά σχήματα βάσεων δεδομένων που είναι εστιασμένα σε περιπτώσεις επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων στον τομέα της ναυτιλίας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • αποκτήσουν βασικές και σημαντικές θεωρητικές γνώσεις στη σύγχρονη διοίκηση ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο του σύγχρονου επιχειρηματικού/διοικητικού ‘γίγνεσθαι’, με έμφαση στις ναυτιλιακές και λιμενικές επιχειρήσεις
 • κατανοούν τα βασικά ‘εργαλεία’ αντιμετώπισης θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων που αναφύονται σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινού δυναμικού των ναυτιλιακών, λιμενικών και μεταφορικών επιχειρήσεων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοήσουν τη σημασία της διαχείρισης στον ευρύτερο χώρο της παράκτιας ζώνης
 • αντιληφθούν την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • κατανοήσουν και αξιολογήσουν το εύρος των περιβαλλοντικών θεμάτων και την επίδρασή τους στην λήψη αποφάσεων επιχειρήσεων και φορέων
 • εξοικειωθούν με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες στη θάλασσα και να καθορίζουν τα θέματα της προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος
 • αξιοποιούν τις μεθόδους που εφαρμόζονται στις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις με έμφαση στον τομέα της ναυτιλίας και των λιμένων.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ: 20ος ΑΙΩΝΑΣ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές να:

 • περιγράφουν και ερμηνεύουν τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα, όπως αυτή μετεξελίχθηκε από τους Βαλκανικούς Πολέμους έως το τέλος του Ψυχρού Πολέμου
 • εξηγούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις σε διμερές και διεθνές επίπεδο (περιφερειακοί και παγκόσμιοι πόλεμοι, Ψυχρός Πόλεμος, συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς – ΚτΕ, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, ΕΟΚ/ΕΕ και ειδικευμένοι οικονομικοί οργανισμοί)
 • συνδέουν την εθνική γεωγραφία και ιδιαίτερα τη θαλάσσια διάστασή της με τη συμμετοχή της Ελλάδας στις διεθνείς υποθέσεις
 • ερμηνεύουν τη διάδραση μεταξύ της οικονομικής εξέλιξης της Ελλάδας και της θέσης της στο διεθνές σύστημα.

ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοούν και αξιολογούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους σημαντικούς όρους των ναυλοσυμφώνων (ναύλωση με κόστος μεταφοράς, επιμερισμός κινδύνων κ.α.)
 • αποκτούν συνδυαστικά τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και την απαιτούμενη πρακτική εξοικείωση με  διαφορετικούς τύπους ναυλοσυμφώνων.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής χρηματοοικονομικής διοίκησης που συνδέονται με τις σύνθετες διεθνοποιημένες λειτουργίες της ναυτιλιακής επιχείρησης
 • αναγνωρίζουν την υψηλή μεταβλητότητα των χρηματοοικονομικών μεγεθών της ναυτιλιακής επιχείρησης, ιδίως ως προς τα έσοδα ναύλων και τις τιμές των πλοίων
 • εκτιμούν τις έντονες διακυμάνσεις των ταμειακών ροών των ναυτιλιακών επενδύσεων που απαιτούν σημαντικά κεφάλαια αλλά ενέχουν και υψηλή αβεβαιότητα
 • διαχειρίζονται την άντληση κεφαλαίων με έλεγχο του συνεπαγόμενου κόστους, για την ομαλή χρηματοδότηση των λειτουργιών και την ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης της ναυτιλιακής επιχείρησης
 • εμβαθύνουν στους κρίσιμους λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και στην αποτελεσματική διαχείρισή τους.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • αποκτούν γενική και εξειδικευμένη διεπιστημονική γνώση σε θέματα σχεδιασμού και λειτουργίας των συνδυασμένων μεταφορών και των εναλλακτικών μορφών οργάνωσης ολοκληρωμένων δικτύων
 • κατανοούν τα βασικά στοιχεία, τους κύριους συντελεστές και τα μέσα μεταφοράς και φόρτωσης στις συνδυασμένες μεταφορές
 • προσδιορίζουν την απαιτούμενη για τις συνδυασμένες μεταφορές υποδομή, τον εξοπλισμό αλλά και τις σύγχρονες τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία τους
 • αξιολογούν τα κρίσιμα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία ανταγωνιστικότητας των διαφορετικών μέσων στις συνδυασμένες μεταφορές.

7ο (Ζ’) ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • εμβαθύνουν στις βασικές αρχές, έννοιες, δομή και χαρακτηριστικά των εγχώριων και διεθνών χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών
 • συγκρίνουν και αξιολογήσουν αποτελεσματικές εφαρμογές σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων, θεσμών και τεχνολογιών
 • προσδιορίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, τους συμμετέχοντες σε αυτές και τους τρόπους κάλυψης των χρηματοδοτικών και επενδυτικών στόχων τους
 • κατανοούν και εξηγούν τον ρόλο, σημασία και λειτουργία των βασικών πυλώνων της διεθνούς χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής, περιλαμβανομένων του τραπεζικού συστήματος, των χρηματιστηριακών αγορών, των αγορών ομολόγων και των προθεσμιακών αγορών, μεταξύ άλλων
 • αξιολογούν τις κρίσιμες παραμέτρους χρηματοοικονομικής απόδοσης και κινδύνου και να συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • εξετάζουν τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της ναυτιλίας και της παρουσίας των λιμανιών στην ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος (μεταφορά μη-ιθαγενών οργανισμών με το έρμα, διαρροές καυσίμων και φορτίων κλπ.)
 • περιγράφουν και αξιολογούν τις έννοιες της θαλάσσιας ρύπανσης και των πηγών της, καθώς και τους τρόπους επίδρασης των ρύπων στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
 • προσδιορίζουν δράσεις και τεχνικές που στοχεύουν στον περιορισμό της θαλάσσιας ρύπανσης και στην ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • αποκτήσουν τις βάσεις για την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εφοδιασμού σε σχέση με τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές
 • κατανοούν και εξηγούν τις διαδικασίες και τα σχετικά θέματα με την εισαγωγή και εξαγωγή φορτίων στα πλοία και στους λιμένες
 • διακρίνουν τη σημασία του προγραμματισμού και της διαχείρισης των ουρών αναμονής για την ομαλή διακίνηση πλοίων και εμπορευμάτων στους λιμένες
 • αναλύουν εξειδικευμένα θέματα των συμβάσεων που διέπουν τις θαλάσσιες μεταφορές.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • γνωρίσουν τις βασικές διαστάσεις της λειτουργίας, τη διαχείριση, τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών και τη μέτρηση απόδοσης των λιμενικών και τερματικών σταθμών
 • καλύψουν αναλυτικά τους διαφόρους τύπους σταθμών, ανάλογα με τα διακινούμενα φορτία
 • κατανοούν τις τρέχουσες εξελίξεις στη χρήση βελτιστοποιημένων τεχνικών διαχείρισης, εξοπλισμού τελευταίας γενιάς καθώς και πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των λιμενικών και τερματικών σταθμών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • διακρίνουν και αξιολογούν τη σημασία και συμβολή της τεχνολογίας στη δυνατότητα των ναυτιλιακών και λιμενικών επιχειρήσεων και οργανισμών να ‘μαθαίνουν’, να ‘αντιλαμβάνονται’ καταστάσεις και συμβάντα, να ‘σκέφτονται’ αφαιρετικά, να ‘προβλέπουν’ τάσεις και μελλοντικά συμβάντα, να ‘σχεδιάζουν’ και να ‘καινοτομούν’.
 • κατανοούν την επιχειρηματική νοημοσύνη και αναλυτική ως ένα σύνολο από μεθόδους ανάλυσης, τεχνολογίες, ικανότητες και στρατηγικές, που έχουν ως στόχο την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων και την άντληση χρήσιμων πληροφοριών, για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • Κατανοήσουν τις βασικές πτυχές της περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Αναλύουν τις κεντρικές διεθνείς διεργασίες αναφορικά με την αντιμετώπιση και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Κατανοούν τις κύριες πτυχές της ναυτιλιακής περιβαλλοντικής πολιτικής στα πλαίσια της παγκόσμιας πολιτικής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και τις κατευθύνσεις τεχνολογικής εξέλιξής τους
 • εξετάσουν τον ρόλο και τη σημασία της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης στην αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης για την λήψη ορθολογικών αποφάσεων.

8ο (Η’) ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • διακρίνουν και εκτιμούν την αναγκαιότητα μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα.
 • αξιολογούν και εξηγήσουν τις μεθόδους και τις δράσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες στοχεύουν στη γαλάζια ανάπτυξη και την διατήρηση της αειφορίας των θαλασσίων πόρων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • αναγνωρίζουν και εξηγήσουν τις επιπτώσεις της ναυτιλίας και των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων στην ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας, με έμφαση στα κρίσιμα θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων της ναυτιλίας (ατμοσφαιρική ρύπανση και φαινόμενο θερμοκηπίου, διάλυση πλοίων, λύματα, ρύπανση από διαρροές φορτίων κ.α.).
 • εκτιμούν την αναγκαιότητα εφαρμογής συγκεκριμένων πλαισίων που να διασφαλίζουν την ορθολογική διαχείριση των στερών και υγρών αποβλήτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • εμβαθύνουν στην έννοια του κινδύνου, κατηγορίες κινδύνου και σε προσεγγίσεις υπολογισμού του, καθώς αποτελεί εγγενές συστατικό της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες διαφόρων μορφών κινδύνων που αντιμετωπίζουν ειδικότερα οι ναυτιλιακές και λιμενικές επιχειρήσεις, που συνδέονται με τις διεθνές εμπορικές ροές σε ένα  μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον
 • αναπτύξουν πρακτικές γνώσεις σε δυναμικές μεθόδους, στατιστικά εργαλεία, ποσοτικά υποδείγματα και τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων, με εστίαση στη ναυτιλία.
 • εξοικειωθούν με τη σημασία και τις χρήσεις των χρηματοοικονομικών παραγώγων (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης κ.α.) ως εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, με έμφαση σε εφαρμογές στις ναυτιλιακές αγορές
 • εμβαθύνουν ειδικότερα στους μηχανισμούς λειτουργίας των αγορών ναυτιλιακών παραγώγων, που αποτελούν  ανερχόμενο και δυναμικόενεργό πεδίο στη διαχείριση ναυτιλιακών κινδύνων
 • κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τη χρήση των ναυτιλιακών παραγώγων προϊόντων (προθεσμιακά συμβόλαια ναύλων, δικαιώματα προαίρεσης σε ναύλους κ.α.), καθώς και τα υποδείγματα τιμολόγησής τους
 • γνωρίσουν πρακτικούς τρόπους αξιοποίησης των ναυτιλιακών παραγώγων, κυρίως σε εφαρμογές στρατηγικών αντιστάθμισης ναυτιλιακών κινδύνων (διακυμάνσεις ναύλων, τιμών πλοίων κ.α.).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοήσουν την φύση των επιχειρηματικών αποφάσεων και τα σημαντικά εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησής τους, όπως τα επιχειρηματικά σχέδια
 • εμβαθύνουν στην δομή, ανάπτυξη και αξιοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων, ως σημαντικών εργαλείων στον προγραμματισμό και τις προβλέψεις της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, με έμφαση σε εφαρμογές στα πεδία της ναυτιλίας και των λιμένων
 • γνωρίσουν εφαρμοσμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως το πλαίσιο Business Model Canvas, για την πολυδιάστατη αποτύπωση των συστατικών στοιχείων ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
 • επεξεργαστούν πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης στη μετατροπή μίας επιχειρηματικής ιδέας σε αξιόπιστη επιχειρηματική πρόταση.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • γνωρίσουν τις σύγχρονες διαστάσεις των τεχνολογικών και λοιπών καινοτομιών στη ναυτιλία και τους λιμένες.
 • αναλύσουν τις εξελίξεις της ναυτιλιακής τεχνολογίας και την κρισιμότητα των καινοτόμων προσεγγίσεων στη ναυτιλία.
 • εμβαθύνουν στις συνέπειες των καινοτομιών στην αλληλεπίδραση ναυτιλία-λιμένες-πλοία-οικονομία.
 • γνωρίσουν σύγχρονα θέματα καινοτομίας σε ναυτιλία και λιμένες, όπως πράσινη ναυτιλία, zero-carbon καύσιμα, αυτόνομα πλοία, τεχνολογίες blockchain, cryptocurrencies, fintech, τεχνολογίες 5G, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, έξυπνοι λιμένες, μεταξύ άλλων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • γνωρίσουν τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με έμφαση στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών και ειδικότερα της ναυτιλίας και των λιμένων (Ευρωπαϊκού λιμενικού συστήματος)
 • μελετήσουν τις ευρύτερες επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης στις μεταφορές και των πολιτικών για τους λιμένες
 • εμβαθύνουν στις σημαντικότερες επιπτώσεις από ευρύτερες πρωτοβουλίες και εξελίξεις στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταγωνιστικότητα των μεταφορικών συστημάτων.

Λοιπά Μαθήματα Επιλογής (άνευ κατάταξης σε εξάμηνο)

ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοήσουν τις βασικές έννοιες, ορισμούς και παραδοχές της Οικονομικής Επιστήμης που σχετίζονται με τις Αγορές Ενέργειας και Προϊόντων (Εμπορευμάτων).
 • εμβαθύνουν σε εργαλεία ανάλυσης και εξειδίκευση υποδειγμάτων εκτίμησης και προβλέψεων για τη λήψη ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων στις Αγορές Ενέργειας και Προϊόντων.
 • κατανοήσουν τις φάσεις παραγωγής των ορυκτών καυσίμων και την δομή των αγορών πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
 • εξετάζουν και διακρίνουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και προσφοράς των Αγορών Ενέργειας και Προϊόντων.
 • γνωρίζουν τις χρηματιστηριακές αγορές, δείκτες και προϊόντα σχετικά με την ενέργεια και τα εμπορεύματα.
 • γνωρίζουν τις ποσοτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων της Αγοράς Ενέργειας και Προϊόντων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • εκτιμήσουν την οικονομική σημασία των επενδύσεων στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής επιχείρησης.
 • αναπτύξουν και συνδυάσουν τις έννοιες της χρονικής αξίας χρήματος, απόδοσης και κινδύνου επένδυσης στους τομείς της ναυτιλίας και των λιμένων.
 • εμβαθύνουν στις βασικές αρχές προγραμματισμού εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων.
 • γνωρίσουν και εξηγήσουν σε βάθος ευρέως εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής επενδύσεων, με έμφαση στον τομέα των ναυτιλιακών και λιμενικών επιχειρήσεων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοούν και εξηγούν τις βασικές έννοιες, αρχές και πρακτικές που αποσκοπούν στην ασφάλεια και ποιότητα των υπηρεσιών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των λιμενικών οργανισμών
 • αναπτύσσουν τα εργαλεία και τις πρακτικές που αποσκοπούν στην επίτευξη ασφαλών και ποιοτικών ναυτιλιακών υπηρεσιών και τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας που αφορούν στον κλάδο της ναυτιλίας (TMSA, ISM Code, ISPS Code κ.α.).

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • γνωρίσουν τις βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, όπως έχει διαμορφωθεί διαχρονικά, μέσα από την πρακτική των Κρατών.
 • μελετήσουν κύριες ενότητες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη του Δικαίου της Θάλασσας, τις έννοιες της ‘ανοιχτής θάλασσας’, αιγιαλίτιδας ζώνης και συνορεύουσας ζώνης, διεθνής βυθός, στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας.
 • εμβαθύνουν σε διεθνή θέματα σημαντικής γεωστρατηγικής σημασίας, όπως η υφαλοκρηπίδα και οι Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ).

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοούν την δομή της αγοράς της επιβατηγού ναυτιλίας και τις ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις εμπορευματικές ναυτιλιακές αγορές
 • διακρίνουν τους τομείς της επιβατηγού ναυτιλίας (συγκοινωνίες, κρουαζιέρες, σκάφη αναψυχής), το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία τους και τους τρόπους αποτελεσματικής διοίκησής τους
 • αξιολογούν τη σημασία και χαρακτηριστικά των θεμάτων της επιβατηγού ναυτιλίας σε εγχώριο και διεθνές πλαίσιο.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοούν και συγκρίνουν το νομικό πλαίσιο που καθορίζει την λειτουργία των πλοίων και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • εξηγούν τα κύρια νομικά ζητήματα που αφορούν στα πλοία (θέματα κυριότητας, λειτουργίας, πληρωμάτων, ναυλώσεων).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • κατανοούν και εξηγούν τις έννοιες της επιχειρηματικής ηθικής, διακυβέρνησης και κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στη σύγχρονη πραγματικότητα, σε ένα πλαίσιο ετερόκλητων απαιτήσεων της οικονομικής αποδοτικότητας και της υποχρέωσης ηθικής και κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων.
 • εκτιμήσουν τη στρατηγική σημασία της κοινωνικά υπεύθυνης και ηθικής συμπεριφοράς και της αποτελεσματικής διακυβέρνησης για την επιτυχή δημιουργία ‘αξίας’ και την οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων.

ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • μελετήσουν τις βασικές έννοιες της ναυτασφάλισης και του ιδιαίτερου προστατευτικού ρόλου της στη ναυτιλιακή επιχείρηση
 • αναπτύξουν τις βασικές διαστάσεις, την οργάνωση και τους στόχους της ναυτιλιακής ασφάλισης
 • γνωρίζουν τους φορείς και τις οργανώσεις που εμπλέκονται στη ναυτιλιακή ασφάλιση (όπως Ινστιτούτο Ασφαλιστών Λονδίνου, Salvage Association, Διακανονιστές Αβαριών, Πραγματογνώμονες, Μεσίτες Ασφαλειών, Νηογνώμονες, μεταξύ άλλων).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ε

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να:

 • γνωρίζουν τις οικονομικές διαστάσεις κρίσιμων γεωγραφικών παραμέτρων (κατανομή ανθρώπινων πόρων και φυσικών παραγόντων), που επηρεάζουν τη λειτουργία των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, των παρεχόμενων λιμενικών και μεταφορικών υπηρεσιών από οικονομική και αναπτυξιακή διάσταση
 • μελετούν σημαντικά θέματα ως προς την οικονομική σημασία της επιλογής της γεωγραφικής εγκατάστασης των λιμένων, τη χάραξη σημαντικών θαλασσιών διαδρομών, την ταχύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση ξηρών και υγρών φορτιών, μεταξύ άλλων.

Πρακτική Άσκηση

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής πραγματοποίησης (δίμηνης) Πρακτικής Άσκησης, μετά το 6ο εξάμηνο σπουδών των φοιτητών, σε μία από τις συνεργαζόμενες με το Τμήμα επιχειρήσεις, φορείς ή οργανισμούς στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των σπουδών τους, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης (σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητα σχετικών κονδυλίων). Η Πρακτική Άσκηση φέρει πιστωτικές μονάδες (6 ECTS), δύναται να καλύπτει, εναλλακτικά, ένα από τα παρεχόμενα μαθήματα επιλογής του Προγράμματος Σπουδών και συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Πτυχίου.