Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙΛΙΝ), της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΣΟΠΕ), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος ΔΙΛΙΝ στοχεύει στην προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας και την παραγωγή καινοτόμου επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες κατόχων Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το πλαίσιο των διατάξεων των Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α/04.08.2017), 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α/16.07.2008) και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του ΤΔΙΛΙΝ, όπως έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται αυστηρά το διάστημα 3-4-2023 με 21-4-2023.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 30-4-2023

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα σε ένα ενοποιημένο αρχείο pdf, συμπληρώνοντας τη φόρμα στη διεύθυνση: https://www.pms.uoa.gr/aitisi-ypopsifiotitas/.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Φόρμα Αίτησης (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ ΤΔΙΛΙΝ).
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου Τμήματος ΑΕΙ. Τίτλοι από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Τίτλοι από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
 6. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, ερευνητές ισότιμων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή εργοδότες. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους ή τους συντάκτες των επιστολών απευθείας στη Γραμματεία του ΠΔΣ (secr@pms.uoa.gr), με την ένδειξη ‘Συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α [ονοματεπώνυμο]’.
 7. Ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση, στην οποία να αναπτύσσεται η τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας, επιστημονικής σημασίας και ερευνητικής καινοτομίας του προτεινόμενου θέματος. Η ερευνητική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Προτεινόμενο τίτλο Διδακτορικής Διατριβής 
 • Ενότητα με ανάπτυξη των βασικών ερευνητικών υποθέσεων της Διατριβής
 • Αναλυτικό πλάνο εκπόνησης της Διατριβής, με συνοπτική αναφορά των ερευνητικών μεθόδων
 • Βιβλιογραφική ενότητα, με σύνοψη της σύγχρονης σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας
 • Ο/η προτεινόμενος/η Επιβλέπων/ουσα και τα άλλα δύο προτεινόμενα μέλη της τριμελούς
  Συμβουλευτικής Επιτροπής
 • Προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της Διατριβής (ελληνική ή αγγλική)
 • Επιστολή από τον/την προτεινόμενο/η Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια, όπου αναφέρεται η αποδοχή ανάληψης επίβλεψης της προτεινόμενης Διατριβής
 • Αποδεικτικό ικανοποιητικής γνώσης Αγγλικών ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας (επιπέδου B2) εκτός της
  μητρικής γλώσσας
 • Οποιοδήποτε στοιχείο συμβάλλει στην υποστήριξη της υποψηφιότητας (ερευνητικές εργασίες,
  αντίγραφα δημοσιεύσεων κ.α.)
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 1. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην υποστήριξη της υποψηφιότητας (Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ, ερευνητικές εργασίες, αντίγραφα δημοσιεύσεων, πρακτικά συνεδρίων κ.α.) του/της ενδιαφερόμενου/νης.

Με την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι δίνουν ρητά τη συγκατάθεσή τους για περαιτέρω επικοινωνία, σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητας τους και την αποδοχή τους ή μη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ΕΚΠΑ.

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε 2 στάδια: α) επί του φακέλου υποψηφιότητας και β) με προσωπική συνέντευξη. Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από την Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών εξετάζει το φάκελο υποψηφιότητας, καλεί τον/την υποψήφιο/α σε συνέντευξη και ετοιμάζει εισήγηση σχετικά µε την αποδοχή ή μη της υποψηφιότητας. Ο φάκελος υποψηφιότητας μαζί µε την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών διαβιβάζεται στη συνέχεια προς τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος κρίνει αν ο/η υποψήφιος/α πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 2467/19.5.2022 τ. Β’), για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και λαμβάνει την τελική απόφαση περί αποδοχής ή μη της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί επίσης το αν ο/η υποψήφιος/α Διδάκτορας είναι σκόπιμο να παρακολουθήσει επιπλέον εξειδικευμένα μεταπτυχιακά μαθήματα.

Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων αναρτώνται στη συνέχεια στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.pms.uoa.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 22280 21860, 21861).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποψηφιότητας