Στράτευση

Κάθε φοιτητής που έχει εγγραφεί σε Ανώτατη Σχολή και δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις πρέπει να προσκομίσει στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου του Πιστοποιη­τικό Σπουδών, το οποίο δύναται να πάρει από την Γραμματεία του Τμήματός του.

Το Στρατολογικό Γραφείο του τόπου του θα δώσει στο φοιτητή Πιστοποιητικό Τύπου Β΄ στο οποίο θα αναγράφεται και η διάρκεια της αναβολής. Η αναβολή χορηγείται κατά ημερολογιακά έτη και όχι ακαδημαϊκά ή διδακτικά έτη.

Για αναλυτικές πληροφορίες σε στρατολογικά θέματα κάθε φοιτητής μπορεί να απευθυνθεί στο στρατολογικό γραφείο του τόπου του.