Υγειονομική Περίθαλψη

Οι φοιτήτριες/τες για διάστημα έξι (6) ετών από την αρχική εγγραφή τους (συνολικά 12 εξάμηνα) έχουν πλήρη υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη (Π.Δ. 327/1983 – ΦΕΚ 117/7.9.83/Α΄). Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όσες/ους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε. Σε περίπτωση αναστολής της φοίτησης, σύμφωνα με τις διατά­ξεις της παρ. 10 του άρθρου 29, του Ν. 1268/82, η περίθαλψη παρατείνεται ανάλογα.

Επιλογή Ασφαλιστικού Φορέα

Στην περίπτωση που η/ο φοιτήτρια/της δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορεί να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα που προτιμά κάθε φορά με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στο Τμήμα. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα που έχει επιλέξει η/ο φοιτήτρια/της.

Σε περίπτωση που ο επιλεγμένος ασφαλιστικός φορέας καλύπτει μόνο την νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή μέρος της δαπάνης νοσηλείας της/του φοιτήτριας/τη, το οικείο ΑΕΙ ή η Φοιτητική Λέσχη του ΑΕΙ καλύπτει την υπόλοιπη δαπάνη σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 327/87.

Η υγειονομική περίθαλψη των φοιτητριών/ών περιλαμβάνει:

Ιατρική και νοσοκομειακή εξέταση, φαρμακευτική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, εξέταση στο σπίτι, τοκετούς, φυσιοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη και ορθοπεδικά είδη.

Υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη δικαιούνται όλες/όλοι οι φοιτήτριες/τες (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, ομογενείς και αλλοδαποί) για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών προσαυξημένο κατά 2 έτη. Για το σκοπό αυτό, το Πανεπιστήμιο χορηγεί ειδικό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να χρησιμοποιεί η/ο φοιτήτρια/της στην έδρα του οικείου ΑΕΙ και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτός αυτής.

Σε περίπτωση που η/ο φοιτήτρια/της δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα και επιθυμεί την υγειονομική περίθαλψη της/του δικαιούται να παραιτηθεί της ασφάλισης από τον άλλο φορέα και να επιλέξει αυτήν της/του φοιτήτριας/ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, δηλώνοντας ότι ’’δεν είναι ασφαλισμένη/ος σε κανέναν άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Για θέματα νοσηλείας, οι φοιτήτριες/τες μπορούν αν προβαίνουν σε σχετική συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Πανεπιστημιακής Λέσχης (https://www.lesxi.uoa.gr).