Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας

Οι φοιτήτριες/τες έχουν δυνατότητα να αξιοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις από το Νόμο και οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου, για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους, προσαυξημένο κατά δύο (2) έτη. Οι φοιτήτριες/τες, ειδικότερα, του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας δικαιούνται δωρεάν σίτιση στο Εστιατόριο του Συγκροτήματος Ευρίπου, χωρητικότητας 150 ατόμων, με βάση τις θεσμικά προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Εκτός των δικαιούμενων φοιτητριών/των, στο Εστιατόριο παρέχεται δυνατότητα σίτισης, σε όλο το προσωπικό, ακαδημαϊκό και διοικητικό, του Συγκροτήματος αντί ενός συμβολικού αντιτίμου. Εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, προβλέπεται επίσης Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα. Για περισσότερες πληροφορίες σε θέματα σίτισης, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

210 36 88 216,

210 36 88 252,

210 36 88 230.

Στο Συγκρότημα Ευρίπου, κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη λειτουργούσε επίσης Φοιτητική Εστία, χωρητικότητας 400 φοιτητριών/των, για την παροχή δωρεάν στέγασης, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Στην παρούσα φάση, η Εστία ανασκευάζεται και εκσυγχρονίζεται και οι σχετικές εργασίες αναμένεται να περατωθούν στο μέλλον.