Κατατακτήριες Εξετάσεις

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις εκάστοτε κείμενες ρυθμίσεις, είναι δυνατή η εισαγωγή πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙΛΙΝ) του ΕΚΠΑ, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν τους αποφοίτους Πανεπιστημίων, καθώς και ισοτίμων προς αυτά ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), και επίσης των κατόχων Πτυχίων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, οι όποιοι έχουν δικαίωμα μετά την επιτυχή τους εξέταση στις κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν, να φοιτήσουν και να λάβουν επιπλέον τίτλο σπουδών.

Η αίτηση συμμετοχής με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων πτυχιούχων υποψηφίων προς κατάταξη στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ υποβάλλεται από 1η έως 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους αποκλειστικά και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr. Στη διεύθυνση αυτή ο/η ενδιαφερόμενος/η ακολουθεί τη διαδρομή: Σύνδεση – Σύνδεση μέσω taxisnet και επιλέγει στη συνέχεια το πεδίο με τίτλο: Νέα Αίτηση και έπειτα το πεδίο με τίτλο: Αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις, όπου θα συνυποβληθούν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις παρέχονται στον αναρτημένο Κανονισμό Κατατακτήριων Εξετάσεων στον ιστότοπο του Τμήματος ΔΙΛΙΝ (Κανονισμοί Τμήματος).

Συνοπτικές Γενικές Οδηγίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις παρέχονται εδώ.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά με εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα, τα οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος, όπως επίσης ορίζει και την εξεταστέα ύλη και το πρόγραμμα των εξετάσεων.
Η από 22/7/2021 Συνέλευση του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ΕΚΠΑ ενέκρινε τα ακόλουθα τρία (3) μαθήματα για την εξέταση των υποψηφίων στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος:

  1. Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας
  2. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
  3. Βασικές Αρχές Ναυτιλίας και Λιμένων

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις παρέχονται εδώ.

Το πρόγραμμα των κατατακτήριων εξετάσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24, είναι διαθέσιμο εδώ.