Μονάδα Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

Η Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητριών/Φοιτητών με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει την ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητριών/των με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και υπηρεσιών πρόσβασης.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ περιλαμβάνει:

 • υπηρεσία καταγραφής των συγκεκριμένων αναγκών κάθε ΦμεΑ
 • τμήμα προσβασιμότητας στο δομημένο χώρο του Πανεπιστημίου
 • υπηρεσία μεταφοράς των ΦμεΑ από την κατοικία τους στις Σχολές και αντιστρόφως
 • υποστηρικτικές τεχνολογίες πληροφορικής
 • δωρεάν λογισμικό για ΦμεΑ
 • προσβάσιμα συγγράμματα
 • προσβάσιμους σταθμούς εργασίας στις Βιβλιοθήκες
 • υπηρεσία διαμεταγωγής για την άμεση ζωντανή τηλεπικοινωνία των ΦμεΑ, μέσω διερμηνείας στην Ελληνικήνοηματική γλώσσα, με τις/τους συμφοιτήτριες/ές, Καθηγήτριες/Καθηγητές και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου
 • υπηρεσία εθελοντών συμφοιτητών υποστήριξης ΦμεΑ
 • οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των ΦμεΑ
 • υπηρεσία ψυχολογικής συμβουλευτικής υποστήριξης ΦμεΑ.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας περιλαμβάνει:

 • αξιολόγηση ικανοτήτων ΦμεΑ με επιστημονική μεθοδολογία με σκοπό να προτείνει εξειδικευμένη λύση προηγμένων Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ΥΤ), καθώς και βοήθεια στην προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού ΥΤ πληροφορικής και τεχνική υποστήριξη
 • υπηρεσία εθελοντικής υποστήριξης για τον συντονισμό της συστηματικής, διακριτικής και ασφαλούς εξυπηρέτησης των ΦμεΑ από καταρτισμένες/νους εθελόντριες/ντές συμφοιτήτριες/ές τους σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους
 • υπηρεσία τηλεδιερμηνείας στην Ελληνική νοηματική γλώσσα
 • υπηρεσία παραγωγής προσβάσιμων συγγραμμάτων σε διαφορετικούς μορφότυπους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΦμεΑ σε κάθε Τμήμα / Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ορίζεται:

Α) Σύμβουλος-Καθηγητής ΦμεΑ και αναπληρωτής του

Β) αρμόδιος υπάλληλος της Γραμματείας και αναπληρωτής του για την εξυπηρέτηση ΦμεΑ, με τους οποίους οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν επιπλέον να επικοινωνούν τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω της Υπηρεσίας Διαμεταγωγής. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους κάθε Τμήματος / Σχολής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΜοΠροΦμεΑ.

Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνα: 210 7275130, 210 7275687, 210 7275183

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: access@uoa.gr

Ιστοθέση: http://access.uoa.gr

MSN ID: m.emmanouil@di.uoa.gr    ooVoo ID: m.emmanouil

Αποστολή SMS: 6958 450 861