Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι πτυχιούχοι της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, με εξειδίκευση στη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τη διαχείριση των λιμενικών οργανισμών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των θαλασσίων μεταφορών, έχοντας και τις απαραίτητες γνώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών ναυτιλιακών επιχειρήσεων (εμπορικής, επιβατηγού, τουριστικής ναυτιλίας κ.α.).

Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών των δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών διοίκησης και διαχείρισης λιμένων, αλλά και ως στελέχη επιχειρήσεων με αντικείμενο τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των θαλασσίων μεταφορών, σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εθνικούς και διεθνείς φορείς κ.α.

Mε αντικείμενο δραστηριότητες που υποστηρίζουν την παροχή θαλάσσιων μεταφορικών και εμπορικών υπηρεσιών (επιχειρήσεις χρηματοδότησης, αξιολόγησης επενδύσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ναυλώσεων, ναυτασφαλίσεις, προμηθειών πλοίων, διαμεσολάβησης εφοδιαστικής αλυσίδας κ.α.) και γενικότερα σε διοικητικές θέσεις ευθύνης των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Η κατάκτηση περαιτέρω εξειδικευμένων γνώσεων μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης, στη βάση του ισχυρού διεπιστημονικού υπόβαθρου που παρέχει το Τμήμα, σε συνδυασμό με την προσωπικότητα και τους στόχους των πτυχιούχων μπορούν να υποστηρίξουν την πορεία τους σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων στα προαναφερθέντα πεδία επαγγελματικής απασχόλησης.