Πτυχίο Σπουδών

Το Πτυχίο Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας απονέμεται στις/στους φοιτήτριες/τες του Τμήματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων:

 • συμπλήρωση οκτώ (8) εξαμήνων σπουδών
 • επιτυχής παρακολούθηση σαράντα (40) εξαμηνιαίων μαθήματων (28 υποχρεωτικά και 12 επιλογής)
 • συγκέντρωση των απαιτούμενων διακοσίων-ογδόντα (280) διδακτικών μονάδων (ECTS),
  σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Για τον αριθμητικό υπολογισμό του βαθμού του Πτυχίου των φοιτητριών/των λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του Πτυχίου. Ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται επί έναν ‘Συντελεστή Βαρύτητας’ του μαθήματος και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών όλων των μαθημάτων αυτών. Οι συντελεστές βαρύτητας έχουν ορισθεί σε 1,5 για κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών, τόσο για τα υποχρεωτικά όσο και για τα επιλογής μαθήματα.

Εφόσον μία/ένας φοιτήτρια/της έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα από 40 μαθήματα και αυτά αντιστοιχούν σε περισσότερες από 280 διδακτικές μονάδες μπορεί, καταθέτοντας αντίστοιχη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, να εξαιρέσει από τον υπολογισμό του τελικού βαθμού Πτυχίου τους βαθμούς ορισμένων μαθημάτων επιλογής, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μαθήματα είναι τουλάχιστον 40 και ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που τους αντιστοιχούν είναι τουλάχιστον 280. Τα μαθήματα που θα εξαιρεθούν με τον τρόπο αυτό θα εμφανίζονται ωστόσο στην αναλυτική βαθμολογία της/του πτυχιούχου.

Το Πτυχίο Σπουδών πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών και αναγράφει βαθμό που μπορεί να είναι δεκαδικός (μέχρι εκατοστά), ο οποίος διαβαθμίζεται με βάση την κλίμακα ‘καλώς’, ‘λίαν καλώς’, ‘άριστα’ ως εξής:

 • Γενικός βαθμός Πτυχίου: ‘Καλώς’
  βαθμοί:  από 5,00 μέχρι 6,49
 • Γενικός βαθμός Πτυχίου: ‘Λίαν Καλώς’
  βαθμοί: από 6,50 μέχρι 8,49
 • Γενικός βαθμός Πτυχίου: ‘Άριστα’
  βαθμοί: από 8,50 μέχρι 10

Η απονομή των Πτυχίων γίνεται σε ειδική τελετή, την ‘Καθομολόγηση Πτυχιούχων’, και οργανώνεται μετά τη λήξη των εξεταστικών περιόδων. Η ‘καθομολόγηση’ είναι επίσημη πράξη-δήλωση με την οποία η/ο απόφοιτη/τος παρέχει αυτοπροσώπως τη διαβεβαίωση για την προσήλωσή της/του στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχθηκε στο Ίδρυμα. Για τη συμμετοχή της/του φοιτήτριας/τη στην τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων απαιτείται υποβολή σχετικής αίτηση, ενώ προϋπόθεση είναι ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος έχει τακτοποιήσει όλες τις πιθανές εκκρεμότητες με το Τμήμα και το Ίδρυμα (Βιβλιοθήκη, φοιτητική μέριμνα κ.α.).

Η καθομολόγηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου Πτυχίου. Η/Ο φοιτήτρια/της έχει δικαίωμα να ζητήσει εξαίρεση από την υποχρέωση καθομολόγησης για σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Μέχρι την καθομολόγηση και την παραλαβή του Πτυχίου, η/ο απόφοιτη/τος δύναται να λάβει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας που εκδίδονται από τη Γραμματεία, ύστερα από αίτησή της/του. Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται μαζί με τον Τίτλο Σπουδών και εκδίδεται αυτόματα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Αποδίδει αναλυτικά τα κτηθέντα προσόντα, αναφέρει την τυχόν συμμετοχή σε Πρακτική ‘Άσκηση και περιλαμβάνει επίσης επιπρόσθετες πιστωτικές μονάδες που έχουν ενδεχομένως αποκτηθεί κατά την διάρκεια των σπουδών επιπλέον των απαιτήσεων για τη λήψη του Πτυχίου.